تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1375 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
فوق لیسانس 
1379 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه قم 
 
خارج