سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
مولف و ارزیاب 
1376/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی